BULETIN INFORMATIV

COMUNICAT DE PRESA

Institutia Prefectului - Judetul Caras-Severin organizeaza miercuri, 26 august a.c., la sediul Palatului Administrativ, Sala de sedinte de la etajul I urmatoarele:

  Citește mai departe...

Comunicat de presa

Institutia Prefectului - Judetul Caras-Severin organizeaza joi, 20 august a.c., ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, sedinta Colegiului Prefectural Caras-Severin, cu urmatoa  ...

  Citește mai departe...

Prefectul, reprezentantul Guvernului în teritoriu, potrivit art. 123 din Constituția României, și Legea nr. 340/2004 privind Instituția Prefectului, cu modificări și completări ulterioare, îndeplinește următoarele atribuții principale:

    a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a ordinelor și instrucțiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei locale;
    b) acționează pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;
    c) dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern;
    d) verifică măsurile întreprinse de către primar sau președintele consiliului județean în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială;
    e) colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;
    f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de către consiliul județean, președintele consiliului județean, consiliul local sau primar;
    g) conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului;
    h) realizează atribuțiile de conducere și control delegate de către miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine;
    i) avizează proiectul de buget, precum și situațiile financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate;
    j) conduce lucrările colegiului prefectural;
    k) aprobă, în calitate de ordonator terțiar de credite, bugetul instituției prefectului;
    l) aprobă organigrama instituției prefectului, cu încadrarea în numărul și structura posturilor alocate de către ordonatorul principal de credite;
    m) acționează pentru apărarea ordinii de drept, a liniștii publice și siguranței cetățeanului, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor, în condițiile prevăzute de lege;
    n) asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, pregătirea și aducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum și a celor de protecție civilă;
    o) dispune, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora;
    p) asigură realizarea politicilor și a planului de măsuri pentru integrarea europeană;
    q) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, precum și sarcini stabilite de Guvern.

Realizat de