BULETIN INFORMATIV

Mesajul prefectului cu prilejul Zilei Imnului National

Data de 29 iulie a fost proclamata, în conformitate cu Legea nr. 99/1998, Ziua Imnului National al României.

"Desteapta-te   ...

  Citește mai departe...

Comunicat de presa

Institutia Prefectului Caras-Severin, Consiliul Judetean Caras-Severin, Primaria Municipiului Resita si Garnizoana Resita organizeaza ceremonia publica dedicata "Zilei Imnului national al Romanie  ...

  Citește mai departe...

Prefectul, reprezentantul Guvernului în teritoriu, potrivit art. 123 din Constituția României, și Legea nr. 340/2004 privind Instituția Prefectului, cu modificări și completări ulterioare, îndeplinește următoarele atribuții principale:

    a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a ordinelor și instrucțiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei locale;
    b) acționează pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii;
    c) dispune măsuri de aplicare a politicilor naționale hotărâte de Guvern;
    d) verifică măsurile întreprinse de către primar sau președintele consiliului județean în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-teritorială;
    e) colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru determinarea priorităților de dezvoltare teritorială;
    f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de către consiliul județean, președintele consiliului județean, consiliul local sau primar;
    g) conduce activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului;
    h) realizează atribuțiile de conducere și control delegate de către miniștrii și conducătorii celorlalte organe ale administrației publice centrale cu privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine;
    i) avizează proiectul de buget, precum și situațiile financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate;
    j) conduce lucrările colegiului prefectural;
    k) aprobă, în calitate de ordonator terțiar de credite, bugetul instituției prefectului;
    l) aprobă organigrama instituției prefectului, cu încadrarea în numărul și structura posturilor alocate de către ordonatorul principal de credite;
    m) acționează pentru apărarea ordinii de drept, a liniștii publice și siguranței cetățeanului, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor, în condițiile prevăzute de lege;
    n) asigură, împreună cu autoritățile și organele abilitate, pregătirea și aducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum și a celor de protecție civilă;
    o) dispune, în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de urgență, măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora;
    p) asigură realizarea politicilor și a planului de măsuri pentru integrarea europeană;
    q) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege și de celelalte acte normative, precum și sarcini stabilite de Guvern.

Realizat de